Huurvoorwaarden

 • De algemene voorwaarden voor de huur van binnensportaccommodaties zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
 • Deze huurvoorwaarden gelden vanaf 27 december 2013.
 • De huurvoorwaarden bevatten onder andere voorwaarden over de huurovereenkomst, het gebruik van de zalen, het zwembad en de materialen.
 • Daarnaast staat er ook informatie in over huis- en gedragsregels en is een prioritering vastgesteld op basis waarvan binnensportaccommodaties worden toegewezen.
Huurvoorwaarden downloaden (pdf, 120 KB)

Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van Zeewolde d.d.22 oktober 2013

Bij de toedeling van de binnensportaccommodaties wordt de volgende prioritering gehanteerd, tenzij dit uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid, dit naar het oordeel van de verhuurder, niet gerechtvaardigd is.

A. In alle gevallen moeten gemeentelijke binnensportaccommodaties incidenteel ter beschikking staan voor gebruik ten behoeve van schoolsportdagen en/of sportkennismakingsactiviteiten en/of toernooien van sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit Zeewolde volgens de van toepassing zijnde door of namens het College vastgestelde tarieven.

B. Gebruikers die reeds in voorgaande periode gebruiker van de betreffende binnensportaccommodatie zijn geweest krijgen, indien kan worden aangetoond dat de behoefte gelijk zal zijn als in de voornoemde periode en de wens daartoe te kennen wordt gegeven, in principe dezelfde binnensportaccommodatie over een gelijke periode toegewezen.

C. Binnensportaccommodaties

Op momenten dat er onvoldoende capaciteit is worden binnensportaccommodaties ter beschikking gesteld met hantering van de volgende volgorde van prioriteit:

 1. Periodiek gebruik gedurende het hele schooljaar door scholen uit Zeewolde voor hun reguliere bewegingsonderwijs tijdens reguliere schooltijden, volgens de normen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zeewolde.
 2. Periodiek gebruik gedurende het hele schooljaar door sportverenigingen uit Zeewolde die deelnemen aan een door NOC*NSF erkende bond georganiseerde competitie inclusief de in dat kader gegeven trainingen.
 3. Periodiek gebruik gedurende het hele schooljaar door particulier initiatief (burgers uit Zeewolde).
 4. Periodiek gebruik gedurende tenminste 4 maanden per schooljaar door sportverenigingen uit Zeewolde die deelnemen aan een door NOC*NSF erkende bond georganiseerde competitie inclusief de in dat kader gegeven trainingen.
 5. Periodiek gebruik gedurende tenminste 4 maanden per schooljaar door scholen uit Zeewolde anders dan bedoeld onder 1.
 6. Periodiek gebruik gedurende tenminste 4 maanden per schooljaar door sportverenigingen uit Zeewolde anders dan bedoeld onder 4.
 7. Periodiek gebruik gedurende tenminste 4 maanden per schooljaar door burgers uit Zeewolde.
 8. Periodiek gebruik gedurende tenminste 2 maanden per schooljaar door sportverenigingen uit Zeewolde die deelnemen aan een door NOC*NSF erkende bond georganiseerde competitie inclusief de in dat kader gegeven trainingen.
 9. Periodiek gebruik gedurende tenminste 2 maanden per schooljaar door scholen uit Zeewolde anders dan bedoeld onder 1.
 10. Periodiek gebruik gedurende tenminste 2 maanden per schooljaar door sportverenigingen uit Zeewolde anders dan bedoeld onder 2.
 11. Periodiek gebruik gedurende tenminste 2 maanden per schooljaar door burgers uit Zeewolde.
 12. Incidenteel gebruik ten behoeve van door of namens sportbuurtcoaches georganiseerde activiteiten in het kader van sportstimulering.
 13. Incidenteel gebruik door scholen.
 14. Incidenteel gebruik door sportverenigingen.
 15. Incidenteel gebruik door burgers.
 16. Overig niet-commercieel gebruik.
 17. Gebruik door commerciële huurders

In de binnensportaccommodaties gelden de volgende huis- en gedragsregels:

 • Roken is niet toegestaan;
 • Het schenken of nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan (uitgezonderd in sportcafé Het Baken);
 • Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden;
 • zonder geldige reden rondhangen in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten is niet toegestaan;
 • We behandelen elkaar met respect: ongewenste intimiteiten en verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd;
 • Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd;
 • In sportcafé Het Baken mogen geen zelf meegebrachte etenswaren en dranken worden genuttigd;
 • Het is niet toegestaan het gehuurde met glas- en aardewerk te betreden, met uitzondering van de in het gehuurde aanwezige horecaruimte(n);
 • Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen, tenzij anders is overeengekomen;
 • Het is verboden sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten;
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen, anders dan in geval van nood;
 • Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels;
 • Het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de binnensportaccommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van minder validen betreft;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
 • De beheerder van de binnensportaccommodatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.